ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label ઘન અવસ્થા. Show all posts
Showing posts with label ઘન અવસ્થા. Show all posts

રસાયણવિજ્ઞાન : ઘન અવસ્થા રસાયણવિજ્ઞાન : ઘન અવસ્થા

ત્રિજ્યા ગુણોત્તર =r + /R - કેટાયનનો સવર્ગ આંક (ૠણ આયનની) ગોઠવણ ઉદાહરણ 0.155 - 0.225 3 ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
3:29 PM

ઘન પદાર્થના ચુંબકીય ગુણધર્મો ઘન પદાર્થના ચુંબકીય ગુણધર્મો

1. અનુંચુંબકીય પદાર્થો   • અનુંચુંબકીય પદાર્થો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આકર્ષણ અનુભવે છે • અનુંચુંબકત્વ અયુગ્મિત ઈલેક્ટ્રોનને લીધે હોય છે. ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:13 PM

પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા અને સવર્ગાંક પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા અને સવર્ગાંક

પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા • સ્ફટીકમાં રહેલા સૌથી નજીકના બે પાડોશી પરમાણુઓ વચ્ચેના અંતરના અડધા મુલ્યને પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા કહે છે. • તેને એકમકો...

આગળ વધારે વાંચો 》》
8:56 PM

ઘન પદાર્થનું વર્ગીકરણ ઘન પદાર્થનું વર્ગીકરણ

ઘનના પ્રકાર • ઘનનું વર્ગીકરણ બે પ્રકારે થાય છે. 1. સ્ફટીકમય 2. અસ્ફટીકમય સ્ફટીકમય ઘન પદાર્થો • સ્ફટીકમય ઘન પદાર્થોમાં રહેલા કણો (અણ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
8:47 PM
 
Top