ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label B.Sc ADMISSION. Show all posts
Showing posts with label B.Sc ADMISSION. Show all posts

B.Sc ADMISSION AND INFORMATION B.Sc ADMISSION AND INFORMATION

B.Sc કોર્ષ વિષે • B.Sc એ ત્રણ વર્ષનો કોર્ષ હોય છે. જેમાં ધોરણ 11-12 વિજ્ઞાનપ્રવાહમાં A , B અથવા AB ગ્રુપ હોવું જરુરી છે. • B.Sc પછી ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
11:34 AM
 
Top