સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટી પ્રવેશ પ્રકિયા નું ટાઇમ ટેબલ


સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટી ને સંલગ્ન કોલેજની યાદીSardar Patel University:- Part:-1 

Sardar Patel University:- Part:-2