ગુજકેટ ના પેપરો

Gujcet paper
Gujcet All Subject Past Year Papers , Physics papers , chemistry papers, biology papers, Maths Papers, Gujcet Papers
 નમસ્કાર મિત્રો , ધોરણ 12 સાયન્સ માં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજસેટની પરીક્ષાના તમામ વિષયના આગળના વર્ષના પેપરો મુકેલા છે.
• આ તમામ પેપરો સાથે તેનું ગણતરી સાથે સોલ્યુસન પણ પેપર સાથે આપેલું છે.
• જો આ કલેક્શન તમને ઉપયોગી બન્યું હોય તો તમે આ પેજની લિંક ને તમારા મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો અને જો કોઈ શિક્ષક આ પેપર ડાઉનલોડ કરતા હોય તેને પણ વિનંતી છે. કે તમે તમારા શિક્ષકમિત્રો સાથે આ પેપર શેર કરો જેથી તેમને ઉપયોગી બની રહી.
• વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ જણાવવાનુ કે આગળ એટલે કે ગુજસેટની પરીક્ષા પુરી થયા પછી. જે Engineering કોલેજમાં એડમિશન પ્રોસેસ થવાની છે. તેની સંપુર્ણ માહિતી આ વેબસાઈટમાં આપવામાં આવશે. જેની ખાસ નોંધ લેવી.

■ આ પોસ્ટ લેખકની મંજુરી વગર કોપી કરવાની મનાઈ છે.  - કવૈયા આકાશ 

આ પણ જુઓ : સાયન્સ પોર્ટલ ( વિજ્ઞાન ના રસિકો માટેનો બ્લોગ

Gujcet Papers For English Medium : Click Here

[ when you open this link , scroll Down the page and clear captcha and Click on Click here to continue Get Link , After Wait 10 second and you have to click on Get Link]


Physics Paper 2017 Download
 Physics Paper 2016  Download
 Physics Paper 2015  Download
 Physics Paper 2014  Download
 Physics Paper 2013  Download

Chemistry Paper 2017 Download
Chemistry Paper 2016  Download
Chemistry Paper 2015  Download
Chemistry Paper 2014  Download
Chemistry Paper 2013  Download


Biology Paper 2017 Download
Biology Paper 2016 Download
Biology Paper 2015 Download
Biology Paper 2014 Download
Biology Paper 2013 Download


Maths Paper 2017  Download
Maths Paper 2010  Download
Maths Paper 2009  Download
Maths Paper 2008  Download
Maths Paper 2007  Download
Maths Paper 2006  Download
 
Top