ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label BOOKS. Show all posts
Showing posts with label BOOKS. Show all posts

STD 11 NEW GSEB BOOKS STD 11 NEW GSEB BOOKS

ગુજરાત સરકારે ધોરણ 11 ના પાઠ્યપુસ્તકમાં બદલાવ લાવ્યો છે. અને જુનો કોર્ષ પ્રમાણેની બુકો બદલીની નવો NCERT પ્રમાણેનો કોર્ષ લાગુ કર્યો છે. આ ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:39 PM
 
Top