ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label JEE. Show all posts
Showing posts with label JEE. Show all posts

ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો

Ore Of Different Compounds  ■ ઓક્સાઈડ ■ હિમેટાઈટ : FeO3  મેગ્નેટાઈટ : Fe3O4 લીમોનાઈટ : Fe2O3•3H2O બોક્સાઈડ : Al2O3•2H2O ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:01 PM

JEE 2018 ANSWER KEY JEE 2018 ANSWER KEY

JEE ANSWER KEY | PHYSICS, CHEMISTRY , MATHS ANSWER KEY નીચે 8-04-2018 ના રોજ લેવાયેલ JEE Main ના જવાબ મુકેલા છે. તમામ જવાબો ગણતરો સાથે આ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:10 PM
 
Top