અહી રસાયણ વિજ્ઞાનની દરેક Chapter ની Online Quiz આપેલી છે. આ Quiz તમે Online તમારા Mobile માં રમી શકશો.

લાઈવ ક્વિઝ નું રીઝલ્ટ અને ટોપ 5 વિદ્યાર્થીઓ નામ આગલા દિવસે ગ્રુપ માં મુકવામાં આવશે

લાઈવ ક્વિઝ એક દિવસ પૂરી થઈ જશે એટલે ક્વિઝ 24 કલાકની અંદર જ આપી દેવાની

દરરોજ એક Chapter ની ક્વિઝ મુકવામાં આવશે.

આ ક્વિઝ દરરોજ સવારે 9:00 વાગ્યે મુકવામાં આવશે અને રાત્રે 9:00 વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવશે

રાત્રે 9:00 વાગ્યા પછી આ ક્વિઝ રમી શકાશે નહિ.

આજની ક્વિઝમાં Top 5 વિદ્યાર્થીઓના નામ કાલે સવારે અમારા Facebook Page પર જાહેર કરવામાં આવશે.

Facebook Page જોવા માટે અહી ક્લિક કરો


 Chapter Online Quiz PDF PAPER 
1. રસાયણવિજ્ઞાન પાયાના સિદ્ધાંતો Online Test Download
2. ઘન અવસ્થા Online Test Download
3. દ્રાવણો Online Quiz Download
4. વિધુતરસાયણ  Online Test    Download
5. રસાયણિક ગતીકી Online Test Download
6. પૃષ્ઠરસાયણOnline Test Download
7. તત્વોના અલ્ગીકરણ માટેના સામાન્ય સિદ્રાતો અને પ્રદ્રતિઓ  Online Test Download
8.p -વિભાગના તત્વો Online TestDownload
9. d અને f વિભાગનાં તત્વોOnline TestDownload