ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label GUJCET. Show all posts
Showing posts with label GUJCET. Show all posts

ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો

Ore Of Different Compounds  ■ ઓક્સાઈડ ■ હિમેટાઈટ : FeO3  મેગ્નેટાઈટ : Fe3O4 લીમોનાઈટ : Fe2O3•3H2O બોક્સાઈડ : Al2O3•2H2O ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:01 PM

GUJCET ALL SUBJECT PAST YEAR PAPERS GUJCET ALL SUBJECT PAST YEAR PAPERS

Gujcet All Subject Past Year Papers , Physics papers , chemistry papers, biology papers, Maths Papers, Gujcet Papers  નમસ્કાર મિત્રો , ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:25 PM

રસાયણવિજ્ઞાન : ઘન અવસ્થા રસાયણવિજ્ઞાન : ઘન અવસ્થા

ત્રિજ્યા ગુણોત્તર =r + /R - કેટાયનનો સવર્ગ આંક (ૠણ આયનની) ગોઠવણ ઉદાહરણ 0.155 - 0.225 3 ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
3:29 PM

SUPPYMENTARY BOOKLET FOR NEET/GUJCET SUPPYMENTARY BOOKLET FOR NEET/GUJCET

ગુજરાતી માધ્યમ English Medium DOWNLOAD DOWNLOAD

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:31 PM

રસાયણવિજ્ઞાન : સંકરણ નક્કી કરવાની રીત રસાયણવિજ્ઞાન : સંકરણ નક્કી કરવાની રીત

નમસ્કાર મિત્રો , આજે આપણે અકાર્બનિક સંયોજનોનું સંકરણ કઈ રીતે નક્કી કરવું તેની જાણકારી મેળવીશું . નીચેના સુત્રની મદદથી તમે સંકરણ શોધી શ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
11:16 AM

GUJCET OMR SHEET GUJCET OMR SHEET

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:51 AM
 
Top