ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label NEET. Show all posts
Showing posts with label NEET. Show all posts

NEET Paper With Answer Key - 2018 NEET Paper With Answer Key - 2018

નમસ્કાર મિત્રો અહિં વર્ષ 2018 માં લેવાયેલી NEET પરીક્ષાનું પેપર તથા તેની જવાબવહિ આપેલી છે. • NEET 2018 Paper : Download • NEET 2018 A...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:17 AM

ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો

Ore Of Different Compounds  ■ ઓક્સાઈડ ■ હિમેટાઈટ : FeO3  મેગ્નેટાઈટ : Fe3O4 લીમોનાઈટ : Fe2O3•3H2O બોક્સાઈડ : Al2O3•2H2O ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:01 PM

NEET ANSWER KEY 2018 NEET ANSWER KEY 2018

NEET Answer Key 2018 | Biology Neet Answer Key , Chemistry Neet Answer Key , Physics Neet Answer Key અહિ NEET પરીક્ષા જે 6 મે , 2018 મા...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:54 PM
 
Top