ગુજકેટ ના પેપરો

B.Sc ADMISSION AND INFORMATION B.Sc ADMISSION AND INFORMATION

B.Sc કોર્ષ વિષે • B.Sc એ ત્રણ વર્ષનો કોર્ષ હોય છે. જેમાં ધોરણ 11-12 વિજ્ઞાનપ્રવાહમાં A , B અથવા AB ગ્રુપ હોવું જરુરી છે. • B.Sc પછી ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
11:34 AM

ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-2 ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-2

નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ભાગ-2 મા આપણે ACPC ડિગ્રી એન્જિનિયરીંગ પ્રોસેસમાં કોલેજની પસંદગી અને આપણે મોક રાઉન્ડ વિષે જાણીશું • જ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:24 PM

ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો

Ore Of Different Compounds  ■ ઓક્સાઈડ ■ હિમેટાઈટ : FeO3  મેગ્નેટાઈટ : Fe3O4 લીમોનાઈટ : Fe2O3•3H2O બોક્સાઈડ : Al2O3•2H2O ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:01 PM

NEET ANSWER KEY 2018 NEET ANSWER KEY 2018

NEET Answer Key 2018 | Biology Neet Answer Key , Chemistry Neet Answer Key , Physics Neet Answer Key અહિ NEET પરીક્ષા જે 6 મે , 2018 મા...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:54 PM
 
Top