ગુજકેટ ના પેપરો


Std 12 physics

નીચે ધોરણ 12 માં ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં આવતા દરેક પાઠના અગત્યના મુદાઓ આપેલા છે. જેમાં ચેપ્ટરમાં આવતા દરેક મુદા આવરી લેવામાં આવેલ છે. અને આ અગત્યના મુદાઓ સ્વ-અધ્યયન પોથી માંથી લેવામાં આવ્યા છે.

1. વિદ્યુતચુંબકીય પ્રેરણ : Download
2. અલ્ટરનેટ કરન્ટ : Download
3. વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો : Download
4. તરંગપ્રકાશશાસ્ત્ર : Download
5. પરમાણુઓ : Download
6. ન્યુક્લિયસ : Download
7. સેમીકન્ડટર ઈલેક્ટ્રોનિક્સ : દ્રવ્ય , રચનાઓ અને સાદા પરીપથો : Download
8. કમ્યુનિકશેન સિસ્ટમ : Download

આ પોસ્ટ પણ જુઓ 
 ગુજકેટના બોર્ડના પેપરો : Click Here

5 comments:

Unknown said... January 5, 2019 at 5:45 PM

Bija subject nu imp muko

Unknown said... March 5, 2019 at 10:38 AM

Physics ni IMP moklo telegram ni chanel par

Unknown said... March 29, 2019 at 8:51 PM

phyasics neet mate books pdf muko
plese please

Unknown said... March 29, 2019 at 8:51 PM

phyasics neet mate books pdf muko
plese please

Unknown said... April 11, 2019 at 10:08 PM

Neet mate materials mukone

 
Top