ગુજકેટ ના પેપરો

STD 11-12 SCIENCE QUESTION BANK AND PAPERS.
નમસ્કાર મિત્રો , ધોરણ 11-12 સાયન્સ માટે નીચે પ્રશ્નબેંક તથા પેપરો આપવામાં આવેલ છે. દરેક વિષયના પેપરો તથા પ્રશ્નબેંક છે. બોયોલોજી , ગણિત , રસાયણવિજ્ઞાન તથા ભૌતિકવિજ્ઞાન . 
ખાસ નોધ :
આ પેજમાં અવારનવાર સુધારા (અપડેટ) આવતા રહેશે. અને પેપર તથા પેપર સેટ મુકવામાં આવશે. તેથી આ પેજ અથવા પેજની લિંકને સાચવી રાખજો.-આકાશ કવૈયા


■ ધોરણ 11 (સેમેસ્ટર-1) રસાયણવિજ્ઞાન (નવા કોર્ષ આધારીત) તમામ પાઠના પ્રેક્ટીશ માટે થીયરી તથા દાખલા આધારીત પ્રશ્નો ડાઉનલોડ કરો : Download
■ ધોરણ 12 (સેમ-4) ભૌતિકવિજ્ઞાનના તમામ પાઠના થીયરી પેપરો એક જ PDF માં ફાઈલમાં : Download

● નીચે 8-04-2018 ના રોજ લેવાયેલ JEE Main ના જવાબ મુકેલા છે. તમામ જવાબો ગણતરો સાથે આપેલા છે. 
-આકાશ કવૈયા
■ Maths Paper Answer Key : Download
■ Chemistry Paper Answer Key : Download
■ Physics Paper Answer Key : Download

ગણિત-1 ગણિત-2 ફિઝિક્સ
ગણિત-1 ગણિત-1 ફિઝિક્સ-1
ગણિત-2 ગણિત-2 ફિઝિક્સ-2
ગણિત-3 ગણિત-3 ફિઝિક્સ-3
ગણિત-4 ગણિત-4 ફિઝિક્સ-4
ગણિત-5 ગણિત-5 ફિઝિક્સ-5
પ્રશ્ન બેંક-1 પ્રશ્ન બેંક ફિઝિક્સ-6
પ્રશ્ન બેંક-2 ફિઝિક્સ-7
પ્રશ્ન બેંક-3 ફિઝિક્સ-8
પ્રશ્ન બેંક-4 ફિઝિક્સ-9
પ્રશ્ન બેંક-5 ફિઝિક્સ-10
પ્રશ્ન બેંક

બાયોલોજી કેમિસ્ટ્રી ટોપ ૨૦૦૩ પ્રશ્ન બેંક
બાયોલોજી-1 કેમિસ્ટ્રી-1 બાયોલોજી
બાયોલોજી-2 કેમિસ્ટ્રી-2 કેમિસ્ટ્રી
બાયોલોજી-3 કેમિસ્ટ્રી-3 સુધારો
બાયોલોજી-4 કેમિસ્ટ્રી-4 ગણિત-1
બાયોલોજી-5 કેમિસ્ટ્રી-5 ગણિત-2
બાયોલોજી-6 કેમિસ્ટ્રી-6 ફિઝિક્સ
બાયોલોજી-7 કેમિસ્ટ્રી-7
પ્રેક્ટિસ પેપર કેમિસ્ટ્રી-8
પ્રશ્ન બેંક કેમિસ્ટ્રી-9

કેમિસ્ટ્રી-10
પ્રશ્ન બેંક
 
Top