ગુજકેટ ના પેપરો

નમસ્કાર મિત્રો, અહિ ધોરણ 12 ના સેમ-4 ના દરેક પાઠના અગત્યના મુદ્દા ઓ આપેલા છે. જે ધોરણ 12 ની સ્વઅધ્યયન પોથીમાંથી લેવામાં આવેલ છે.
• અહિં આપવામાં આવેલી PDF File માં દરેક પાઠનું તારણ કાઢી તેનું ટુંકમાં આપેલ ઠે.
• પાઠના અગત્યના સુત્રો પણ આપેલા છે.

■ અગત્યના મુદ્દાઓની નોટ્સ ■

1. વિદ્યુતચુંબકીય પ્રેરણ : Download
2. અલ્ટરનેટ કરન્ટ : Download
3. વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો : Download
4. તરંગ-પ્રકાશશાસ્ત્ર : Download
5. પરમાણુઓ : Download
6. ન્યુક્લિયસ : Download
7. સેમીકન્ડક્ટર ઈલેક્ટોનિક્સ:દ્રવ્યો, રચનાઓ અને સાદા પરીપથ : Download
8. કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ : Download
 
Top