ગુજકેટ ના પેપરો

વિદ્યુત રસાયણ | અગત્યના મુદ્દાઓ વિદ્યુત રસાયણ | અગત્યના મુદ્દાઓ

ઓક્સિડેશન : પદાર્થમાંથી ઈલેક્ટ્રોન દુર થવાની ક્રિયાને ઓક્સિડેશન કહે છે. રિડક્શન : પદાર્થમાંથી ઈલેક્ટ્રોન ઉમેરવાની ક્રિયાને રિડક્શ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
11:16 AM
 
Top